Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> ISOP 7-13
Hledej: search

ISOP 7-13

ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém (IS), pomocí něhož bude v letech 2007-2013 rozděleno bezmála 100 mld. Kč ze strukturálních fondů EU určených na podporu podnikání v České republice. ISOP 7-13 je nástrojem pro administraci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) určenému jak pro žadatele, tak i pro jeho celkové řízení na straně Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), agentury CzechInvest (CI) a dalších odpovědných agentur. Systém je vybudován tak, aby pokrýval všechny oblasti specifické činnosti předepsané operačním manuálem OPPI. Systém svými rozsáhlými funkcemi poskytuje ucelenou podporu požadovaných procesů na straně poskytovatele podpory i snadný a přehledný přístup tisícům žadatelů o poskytnutí podpory.

Popis systému

ISOP 7-13 je modulární informační systém skládající se ze dvou hlavních, navzájem oboustranně komunikujících subsystémů. Subsystém eAccount, slouží jako nástroj určený žadatelům o podporu, zatímco subsystém ISOP-Centrum je především nástrojem, umožňujícím výkon agendy poskytovatele dotací.

Subsystém eAccount

Subsystém eAccount má podobu veřejně přístupné webové aplikace a je určen pro žadatele/příjemce, kteří jeho prostřednictvím předávají všechny informace spojené s žádostí a realizací projektu v rámci OPPI. Subsystém eAccount zajišťuje veškerou funkcionalitu potřebnou pro žadatele o podporu a jejich komunikaci s MPO a CI. Subsystém umožňuje žadatelům:

 • podávání registračních žádostí,
 • podávání plných žádostí,
 • podávání žádostí o platbu,
 • podávání monitorovacích zpráv a
 • zajištění aktualizace všech předaných údajů.

Ke každé části subsystému je připojena přehledná nápověda s popisem a příslušnou metodikou. Subsystém má implementovánu kompletní sadu kontrol nad vstupními daty odpovídající požadavkům jednotlivých programů, a proto je uživatel bezprostředně informován o případných nesouladech a má možnost neprodleně chyby odstranit ještě před podáním příslušné žádosti nebo zprávy. eAccount definuje a podporuje jasně vymezené role uživatelů a umožňuje věrohodný audit činností prováděných jak uživateli, tak systémem. Autorizace žadatele je provedena prostřednictvím statutárního zástupce na základě podpisu podmínek s využitím kvalifikovaného elektronického certifikátu. U závazných elektronických dokumentů spojených s administrací projektů žadatele je systémem ISOP 7-13 vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis, který je realizován v souladu s odpovídající legislativou. Součástí subsystému je i elektronická nástěnka určená pro vzájemnou komunikaci odpovědných osob ze strany MPO a CI s žadatelem. Pro obě strany, tedy pro poskytovatele podpory i žadatele o podporu, je subsystém eAccount prostředkem k efektivní komunikaci, řízení a sledování jednotlivých projektů. Subsystém eAccount je veřejně dostupným subsystémem, a proto je jeho cílem vyhovět odpovídajícím doporučením organizace W3C.

Subsystém ISOP-Centrum

Subsystém ISOP-Centrum tvoří interní část systému je určen pro zpracování a administraci jednotlivých žádostí a následně pro administraci projektů pracovníky MPO a CI. ISOP-Centrum poskytuje funkcionalitu především pro následující činnosti:

 • administrace jednotlivých hierarchicky členěných programů včetně všech jejich specifik,
 • příjem a vyhodnocování podaných registračních a plných žádostí,
 • proces hodnocení projektu (podpora v oblasti hodnocení jednotlivých žádostí jak pro interní pracovníky MPO a CI, tak i externí hodnotitele, včetně podpory hodnotících komisí),
 • zpracování žádostí o platbu včetně silné podpory pro vyhodnocení všech žadatelem provedených plateb,
 • zpracování monitorovacích zpráv poskytnutých žadatelem o dotaci a
 • plánování založené na jednotlivých etapách projektů, na které navazují jak podávané žádosti o platbu, tak i monitorovací zprávy a prováděné kontroly.

ISOP-Centrum mimo jiné zajišťuje podporu externím hodnotitelům, kteří zajišťují nezávislé hodnocení jednotlivých projektů a své údaje rovněž zanášejí do subsystému. Pro podporu procesů spojených s evidencí, správou a vyúčtováním externích hodnotitelů obsahuje subsystém ISOP-Centrum modul Databáze externích hodnotitelů. ISOP-Centrum rovněž zajišťuje podporu v oblasti výkaznictví a dává svým uživatelům silné nástroje pro tvorbu výstupních sestav.

Popis funkcí systému

V ISOP 7-13 jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • Agenda dotací- systém podporuje všechny fáze a součásti procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů a podpor z prostředků EU.
 • Agenda kontrol a auditu- systém podporuje provádění kontroly poskytnutých finančních prostředků, která je nezbytnou součástí procesu poskytování finanční podpory. Systém zajišťuje procesy od plánování kontrol až po evidenci jejich výsledků včetně nápravných opatření a sledování jejich plnění.
 • Agenda evidence subjektů- systém umožňuje centrální evidenci potřebných informací o subjektech a příjemcích, figurujících v procesu poskytování finanční podpory. Informace jsou napojeny on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) pro vyhledání a kontrolu identifikačních údajů a adresy subjektu a vazbou na Územně identifikační registr adres (ÚIR-ADR) pro vyhledávání a kontrolu adresy.
 • Agenda správy písemnosti - systém podporuje vytváření elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů souvisejících s realizací projektů a programů. Pro tvorbu uživatelských šablon a jejich vzhledu je využito prostředků MS Word či MS Excel, nebo jsou vytvářeny formuláře ve standardu PDF. Samozřejmostí je procesní využívání elektronických podpisů s časovými razítky.
 • Agenda žádostí- systém umožňuje vkládání a evidenci všech žádostí souvisejících s výkonem agendy poskytování dotací přes internet (registrační žádosti, plné žádosti, žádosti o platbu).

Další realizované funkce systému:

 • Workflow- centrální modul pro zajištění správného sledu jednotlivých procesů v návaznosti na příslušnou metodiku (zajištění přístupových práv a správného postupu procesního řízení). Navíc sleduje a vyhodnocuje korektní řízení všech procesů, sledovaných v ISOP 7-13, v čase (např. průběh sběru a hodnocení žádostí o podporu, průběh realizace jednotlivých projektů, procesy spojené se zpracováním žádosti o financování v rámci projektu, procesy spojené s realizací a vyhodnocením kontroly apod.).
 • Správa systému- slouží pro administraci systému, správu uživatelů a systému, zajištění bezpečnosti v rámci jednotlivých uživatelských rolí a řízení individuálních přístupových práv, zálohování, archivace a obnova.
 • Přenosy dat- v systému je realizována funkcionalita pro zajištění komunikace s externími informačními systémy. Přednostně je využívána technologie XML.
 • Výstupy ze systému- systém umožňuje snadnou tvorbu výstupních sestav z libovolných údajů evidovaných v IS s využitím technologií SQL či OLAP.

Datový obsah

Datový obsah ISOP 7-13 je variabilní a ve velké míře odpovídá požadavkům uživatele v závislosti na jednotlivých oblastech poskytování finanční podpory. Jedná se především o data z následujících oblastí:

 • informace o sledovaných programových strukturách,
 • informace o výběrových řízeních a jejich stavech (sledování veškerých údajů spojených s výběrovými řízeními, které se váží k jednotlivě vypisovaným programům),
 • informace o žádaných a následně realizovaných projektech,
 • informace o příjemcích dotací (RČ/IČO, právní forma, jméno, příjmení, adresa, ...),
 • informace o dotacích (číslo smlouvy, výše přiznané, uvolněné a čerpané dotace, ...),
 • informace o předpisech pro poskytování dotací (název, případně obsah),
 • číselníky (dotační tituly, programy, kapitoly, ukazatele, ...),
 • informace o finančních kontrolách (plán, kontrolní komise, předmět kontroly s vazbou na dotace, …),
 • informace o elektronické dokumentaci jednotlivých projektů,
 • sledování komunikace s externími IS.

V rámci implementace systému u zákazníka se nastaví požadovaný obsah sledovaných údajů, přičemž řadu informací lze konfigurovat a upravovat za provozu systému.

Architektura IS a technická infrastruktura

Systém je realizován v třívrstvé architektuře, která je tvořena databázovou vrstvou, aplikační vrstvou s aplikační logikou a prezentační vrstvou. Databázovým prostředím ISOP 7-13 je Microsoft SQL Server. Aplikační vrstva ISOP 7-13 byla vybudována pomocí Microsoft .NET Framework s využitím jazyka C#. Subsystém ISOP-Centrum je realizován jako windows aplikace s využitím technologií SmartClient a ClickOnce. Subsystém eAccount je realizován jako web aplikace. Komunikace ISOP 7-13 s externími informačními systémy je řešena vzdáleným přístupem pomocí technologie webových služeb na bázi XML. Bezpečnost je zajištěna použitím mnoha bezpečnostních prvků s využitím moderních technologií používaných například v oblasti elektronického bankovnictví (identifikace a autentizace uživatelů elektronickým certifikátem, šifrování přenášených dat a další).

Vazby na jiné informační systémy

Systém patří mezi informační systémy veřejné správy. Má realizovány potřebné vazby na jiné externí informační systémy veřejné správy, pomocí nichž předává dále získané informace nebo rozšiřuje vlastní (kontrola dat, ratingové hodnocení subjektů apod.) Jsou realizovány nebo připravovány vazby na následující informační systémy:

 • MSC2007 (Monitorovací systém Central),
 • ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů),
 • ÚIR-ADR (Územně identifikační registr adres v ČR),
 • IS CEDR (vazba na Centrální registr dotací),
 • RDM (registr de minimis),
 • EIS CI (ekonomický informační systém agentury CzechInvest),
 • EIS MPO (ekonom. informační systém MPO),
 • IDOK (Informační systém ČMRZB),
 • iRating a SSV (systémy pro hodnocení ekonomických subjektů),
 • GINIS SSL (spisová služba MPO),
 • ISIR (Insolvenční rejstřík),
 • CEP (informační systém výzkumu a vývoje),
 • ROS (Registr osob),
 • RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí),
 • ROB (Registr obyvatel).

Systém je možno rozšířit o komunikaci s dalšími informačními systémy pomocí XML technologie.

Uživatelé systému

V současné době je systém ISOP 7-13 provozován na agentuře CzechInvest (CI) a na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde zajišťuje komplexní podporu při administraci OPPI v rámci využívání podpory z fondů EU.
ISOP 7-13 používá na straně poskytovatele dotací téměř 300 odborných pracovníků, kteří pracují jak v centru na MPO a CI, tak v regionálních kancelářích CI působících na celém území ČR. Dále systém používá téměř 500 externích hodnotitelů přistupujících do systému prostřednictvím sítě internet. Stranu žadatelů o dotace využívajících ISOP 7-13 potom tvoří řádově tisíce podnikatelských subjektů a organizací z celého podnikatelského sektoru České republiky. Mezi žadatele o dotace patří také instituce nepodnikatelské povahy, jako jsou např. obce, kraje, samostatná školská zařízení a zájmová sdružení, kterým ISOP 7-13 významně administrativně napomáhá s procesem získání dotačních prostředků.

Provozní stav systému

Systém ISOP 7-13 je v současné době provozován a je dále rozvíjen dle specifických potřeb jednotlivých uživatelů.

Přínos systému

Informační systém ISOP 7-13 je realizován tak, aby poskytoval potřebnou, plně elektronickou podporu pro naprosto transparentní oboustrannou komunikaci mezi žadatelem a MPO/CI jakožto poskytovatelem dotace a to v průběhu celého životního cyklu žádostí a realizovaných projektů, dále aby systém poskytoval plnou podporu pro plánování, evidenci, řízení, sledování, hodnocení, monitorování a kontrolu projektů a programů OPPI. Systém poskytuje podporu jak v oblasti věcné, tak i finanční. Díky výše uvedené komplexnosti systémem poskytovaných služeb dochází na straně MPO a CI i žadatele ke snižování administrativní zátěže. Žadatel/příjemce má nepřetržitě dostupné nástroje pro administraci svých projektů od podání žádosti, přes financování projektu až po zpracování závěrečné monitorovací zprávy prostřednictvím pohodlné, rychlé a bezpečné aplikace. V souladu s požadavky zákazníka systém umožňuje zpracování velkého objemu žádostí a projektů v rámci jednotlivých programů OPPI. Velmi důležitá je provázanost jednotlivých údajů zpracovávaných v systému ISOP 7-13, která minimalizuje nutnost vícenásobného zadávání stejných dat a umožňuje ucelené modelování výstupů ze systému.

Ocenění systému

Informační systém ISOP 7-13 zvítězil v prestižní soutěži Microsoft Industry Awards 2008 v České republice jako nejlepší řešení v kategorii státní správa a samospráva pro rok 2008. Svým vítězstvím ve velké konkurenci potvrdil své výjimečné postavení mezi informačními systémy svého druhu. K jeho vítězství přispěla nejen jeho robustnost a poskytování služeb velkému počtu uživatelů, ale především jeho technologické řešení.

ISOP 7-13 a jeho vazby na jiné informační systémy