Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS DIS MMR
Hledej: search

IS DIS MMR

Informační systém DIS MMR (IS DIS MMR) je rozsáhlý informační systém určený pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), který uceleně řeší řadu agend úřadu zejména finančního a kontrolního charakteru. IS DIS MMR je zasazen mezi informační systémy veřejné správy a podporuje proto výměnu dat s jinými externími systémy. Systém je použitelný i pro jiné orgány veřejné správy.

Popis IS

IS DIS MMR je z pohledu funkčnosti a vazeb na externí systémy rozsáhlý modulárně uspořádaný informační systém. Každý modul řeší určitou oblast funkcí, např. modul finančních kontrol je určen pro provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. či moduly Programového financování jsou určeny k evidenci a správě dotací dle vyhlášky č. 40/2001 Sb., vyhlášky č. 560/2006 Sb. nebo vyhlášky 11/2010 Sb. Jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny tak, aby zpracování probíhalo v maximální míře automatizovaně a aby práce pro uživatele byla na potřebné úrovni (např. propojení modulů programového financování a modulu účelových dotací s modulem provádění finančních kontrol).

Popis funkcí

V IS DIS MMR jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda dotací - poskytování účelových dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací (NNO) a dále pro poskytování dotací, příspěvků, podpor, darů atd., které nejsou evidovány ani dle zákona č. 218/2000 Sb. ani vyhlášek Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., č. 560/2006 Sb. a č. 11/2010 Sb.,
 • agenda programového financování - poskytování dotací v rámci programového financování dle zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášek Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., č. 560/2006 Sb. a vyhlášky č. 11/2010 Sb. s možností vkládání žádostí o dotace přes internet.
  V rámci agendy programového financování umožňuje IS DIS MMR i financování dotací z fondů EU, o nichž jsou informace do IS DIS MMR předávány prostřednictvím rozhraní s MONIT7+.
  Pro výkon agendy programového financování slouží i modul Záloh financování programů, který umožňuje evidenci a plánování převodů záloh finančních prostředků na účty Ministerstva financí ČR pro financování dotačních programů,
 • agenda žádostí - vkládání všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací,
 • agenda rozpočtu - tvorba, aktualizace a sledování plnění rozpočtu s možnou vazbou na účetní systém úřadu a jeho prostřednictvím na Státní pokladnu a moduly dotací,
 • agenda kontrol a auditu - provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. Systém umožňuje výběr kontrolovaných osob a předmětu kontroly z dotací evidovaných v systému. V souvislosti s kontrolami je umožněno i zasílání podnětů ke kontrolám na finanční úřady a dotazování na výsledky kontrol prováděných na finančních úřadech,
 • agenda evidence NNO - evidence nestátních neziskových organizací a jim poskytovaných dotací,
 • agenda veřejné podpory - evidence údajů o veřejných podporách s možností vkládání informací prostřednictvím vazby na moduly dotací,
 • agenda podpory de minimis - agenda vkládání a aktualizace podpor malého rozsahu do Centrálního registru podpor malého rozsahu s vazbou na moduly evidence dotací poskytovaných podnikatelským subjektům,
 • agenda veřejných zakázek - evidence veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • agenda zástav - evidence zástavních smluv úřadu,
 • agenda evidence subjektů - evidence potřebných informací o subjektech a příjemcích dotací s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) a Územně identifikační registr adres (UIR-ADR),
 • agenda správy písemnosti - evidence dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému.

Další realizované funkce:

 • výstupy - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav dle potřeb uživatelů i prostřednictvím intranetu úřadu,
 • přenosy dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy,
 • správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivace a obnovy.
 • systém generuje zákonem požadované údaje, které jsou předávány ÚOHS.

WEB aplikační nadstavby

Volitelnou součástí IS DIS MMR jsou také internetové/intranetové aplikace DIS MMR - ZAD a DIS MMR - INFO a Uživatelské statistiky, které slouží žadatelům o dotace k podávání žádostí. Internetové aplikace umožňují pracovníkům krajských úřadů a veřejnosti také prohlížení potřebných údajů.

Datový obsah

IS DIS MMR obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o příjemcích dotací (RČ/IČO, právní forma, jméno, příjmení, adresa, ...),
 • informace o dotacích (číslo smlouvy, číslo rozhodnutí, výše žádané, přiznané, uvolněné a čerpané dotace, rozpočtová skladba, transfery, ...),
 • informace o předpisech pro poskytování dotací (název, případně obsah),
 • číselníky (dotační tituly, programy, RS, kapitoly, ukazatele, ÚIR, ...),
 • informace rozpočtu úřadu a podřízených organizací (úkoly, výdajové účty, rozpočtová opatření, plnění rozpočtu, …),
 • informace o finančních kontrolách (plán, kontrolní komise, předmět kontroly s vazbou na dotace, …),
 • informace o veřejných zakázkách úřadu (požadavky, komise, účastníci, výsledky, …),
 • informace o nestátních neziskových organizacích,
 • informace o zástavních smlouvách,
 • informace o poskytnutých veřejných podporách,
 • informace o poskytnutých podporách de minimis.

Architektura IS a technická infrastruktura

Programové vybavení IS DIS MMR je řešeno jako kombinace Klient/Server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním a aplikací realizovaných web technologiemi. Klientská část aplikace je provozována na klientském PC pod operačním systémem MS Windows s využitím MS Office. Serverová část aplikace je provozována pod operačním systémem MS Windows server a databázovým prostředím MS SQL Server. Komunikace mezi oběma částmi probíhá po síti LAN. IS je možné také instalovat jako lokální na vyhrazené pracovní stanici, kdy jako databázový server je využíván MSDE (Microsoft Data Engine). Vzdálený přístup uživatelů k některým částem systému je realizován pomocí WEB technologií s využitím různých prohlížečů (např. Internet Explorer, FireFox, Opera). WWW aplikace sloužící pro komunikaci IS s uživateli na internetu i intranetu, které jsou vybudovány jako nadstavby IS a realizovány technologií dynamických WWW stránek jsou provozovány na serveru v prostředí MS Windows Server s MS IIS a MS Office. Databáze je použita stejná jako u Klient/Server aplikace.

Vazby na jiné IS

 • IS CEDR (vazba na Centrální registr dotací z důvodu předávání informací pro účely kontrol dle zákona č. 218/2000 Sb. prováděných finančními úřady (FÚ) dle zákona č. 280/2009 Sb., předávání podnětů pro provádění kontrol FÚ na základě zjištění úřadu při provádění kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a získávání informací o výsledcích kontrol FÚ),
 • IS NNO (vazba na systém nestátních neziskových organizací, dáno Usnesením vlády a Radou vlády pro NNO),
 • ISPROFIN EDS/SMVS (vazba na Informační systémy programového financování v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb.),
 • MONIT7+ (vazba na Informační systém zprostředkujícího subjektu pro administraci projektů strukturálních fondů pro období 2007-2013 pro účely evidence a výměny informací o číselnících, věcných a finančních informací o žádostech o dotace, o rozhodnutých projektech o realizovaném čerpání prostředků Státního rozpočtu a strukturálních fondů EU v UniCredit Bank a ČNB),
 • ARES a ÚIR-ADR (vazba z důvodu ověření správnosti dat),
 • IS IRAP (vazba pro předávání dat mezi účetním systémem MMR a moduly rozpočtu a programového financování dle vyhlášky č. 11/2010 Sb.),
 • EPIS (vazba na spisovou službu úřadu umožňující registraci písemností ve spisové službě a výměnu a aktualizaci písemností se spisovou službou včetně práce s přílohami),
 • Registr podpor de minimis (vazba na Centrální registr podpor malého rozsahu umožňující přímou komunikaci uživatelů s registrem z dotačních modulů aplikace s maximálním využitím informací o poskytovateli podpory, příjemci podpory a poskytnuté podpoře evidovaných v aplikaci).

Uživatelé systému

IS DIS MMR je provozován na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Uživateli jsou pracovníci tohoto ministerstva a některých jeho podřízených organizací. Části aplikace vytvořené na bázi WEB technologií (např. DIS MMR-ZAD), jsou veřejně přístupné a jsou určeny žadatelům o dotace, pracovníkům krajských úřadů a veřejnosti.

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a je dále rozvíjen dle legislativních požadavků a požadavků provozovatele.

Přínos systému

Informační systém DIS MMR řeší uceleně řadu výše uvedených finančních, rozpočtových dotačních, kontrolních a dalších agend úřadu. K přínosům systému dále patří možnost výměny dat s jinými informačními systémy veřejné správy. Systém zajišťuje plnění informační povinnosti úřadu prostřednictvím WEB aplikačních nadstaveb.

Základní schéma architektury systému IS DIS MMR