Agenda kontrol a auditu

Agenda kontrol a auditu zahrnuje provádění finančních kontrol a interního auditu vykonávaných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí, dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Agenda dále řeší komplexní kontroly poskytnutých finančních prostředků v rámci dotací z veřejných prostředků, z fondů EU a programového financování.

Výkon agendy kontrol a auditu podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu modulech Kontroly, Nesrovnalosti a Analýza rizik, které umožňují účinnou a efektivní podporu při plánování, provádění a následném vyhodnocování procesu finanční kontroly a auditu finančních prostředků poskytovaných z fondů EU, a to v souladu s platnými právními předpisy ČR i Evropské unie (EU). IS AO jako celek je specializovaný informační systém, který uceleně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti auditu prostředků EU v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících ze zákonných přepisů ČR i EU.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu modulech Správa interních auditů a Plánování interních auditů, které umožňují účinnou a efektivní podporu při plánování, provádění a následném vyhodnocování procesu auditu, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. IS Audit jako celek je komplexní specializovaný systém sloužící jako systémová podpora procesu interního auditu vykonávaného dle výše uvedeného zákona včetně evidence subjektů a ucelené správy písemností.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu v modulech pro správu kontrol, spisů, podnětů, výsledků kontrol, modulu pro plánování akcí a modulu pokuty, které umožňující provádět kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a všech činností z toho vyplývajících. IS CEDR II jako celek je komplexním nástrojem poskytujícím podporu při provádění kontrol všech celostátně poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu v modulu Finanční kontroly, který poskytuje komplexní podporu výkonu agendy finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. realizovaný dle požadavků Centrální harmonizační jednotky MF. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu v modulu Finanční kontroly, které poskytuje komplexní podporu výkonu agendy finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. realizovaný dle požadavků Centrální harmonizační jednotky MF. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu v modulu Plánování a v modulu Přezkoumávání, které společně podporují všechny fáze a součásti procesu přezkoumávání dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí. IS MPP jako celek je komplexní informační systém veřejné správy pro podporu procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním vykonávaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu v modulu Roční zprávy, který umožňuje evidenci ročních zpráv v rámci hierarchického uspořádání státní správy a územně samosprávných celků a jejich následné vyhodnocování. IS FKVS-MRZ jako celek je komplexní informační systém veřejné správy pro podporu výkonu zpravodajské povinnosti státní správy a územně samosprávných celků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu v modulu Finanční kontroly, který poskytuje procesní podporu pro plánování, přípravu, sledování a provádění veřejnoprávních kontrol a souvisejících činností dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, včetně tvorby podkladů pro roční zprávy, podnětů pro provádění kontrol finančními úřady a získávání informací o výsledcích kontrol provedených finančními úřady. IS FKVS-VSK jako celek je komplexní informační systém pro podporu výkonu veřejnoprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu v modulu kontrol a nesrovnalostí, který podporuje komplexní provádění kontrol poskytnutých finančních prostředků. Modul zajišťuje procesy od plánování kontrol až po evidenci jejich výsledků včetně nápravných opatření a sledování jejich plnění. ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém rozdělený na subsystém určený pro žadatele/příjemce dotací a na subsystém určený pro poskytovatele podpor, který podporuje všechny fáze a součásti procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování z prostředků EU i veřejných zdrojů ČR.

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu v modulu Kontrol, který podporuje komplexní provádění kontrol poskytnutých finančních prostředků. Modul zajišťuje procesy od plánování kontrol až po evidenci jejich výsledků včetně nápravných opatření a sledování jejich plnění. ISOP je ucelený informační systém, který je komplexním podpůrným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním většiny typů a forem finanční podpory (dotace, granty, atd.).

Informační systém, který komplexně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami v souvislosti s plněním povinností vyplývajících především ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a dalších souvisejících legislativních předpisů.

VYKONT Modul výsledků kontrol

Podporuje výkon agendy kontrol a auditu ve specializovaném modulu Výsledky kontrol, který umožňuje získávat informace o výsledcích kontrol, prováděných územními finančními orgány v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. VYKONT jako celek je specializovaným nástrojem pro výkon této funkce.


www.asd-software.cz